top of page
Vem kan delta?

Tobaksrådgivare

Med detta avses personer som hjälper tobaksanvändare med beteendestöd som stöd i rök/tobaksstopp. Hen är som regel specialutbildad i rökavvänjning/tobaksavvänjningsmetodik. Så gott som alla som jobbar med detta i Sverige har gått grundkurs i tobaksavvänjning följt av diplomeringsutbildning. Tobaksrådgivare i Sverige har som oftast en professionell utbildning som grund, t.ex. sjuksköterska, psykolog eller hälsoutvecklare. De som anknyts till projektet kommer att vara väl utbildade i sådan metodik. Sveriges utbildade rådgivare som deltar i personcentrerade program om rökning, snus och e-cigarett avvänjning, kommer bli erbjudna att delta och rekrytera potentiella deltagare efter informerat samtycke. De kan arbeta i primär- eller sekundär vård, offentliga eller privata kliniker och andra miljöer. Rådgivare som accepterat att delta i projektet får ett avtal att skriftligt underteckna. Därefter kan de starta med att informera, tillfråga och rekrytera lämpliga deltagare.

Deltagare

Med detta avses vuxna personer (18+) som får en personcentrerad intervention (enskilt eller i grupp) för att sluta röka, snusa och/eller använda e-cigaretter. Deltagare är berättigade att ingå i projektet efter informerat samtycke.


Uteslutningskriterier: Person som inte givit eller återkallat sitt informerade samtycke; nedsatt förmåga att ge informerat samtycke på grund av bristande språkkunskaper, demens eller andra tillstånd.

Insamling av data

Rutinmässig tobaksavvänjning av deltagare sker vid kliniken. De deltagande rådgivarna informerar alla lämpliga deltagare om projektet och inhämtar informerat samtycke för att samla in uppgifter om deras behandlingsprogram. Om deltagaren inte vill ge sitt samtycke fortsätter behandlingen som vanligt. Om deltagaren samtycker till att ingå i projektet, kommer behandlingsprogrammet också fortlöpa som vanligt. Dessutom kommer rådgivaren att samla in och dokumentera information om behandling och deltagare. I slutet av programmet registreras tobaksstatusen. Ett uppföljningssamtal kommer att genomföras externt efter 6 månader.

 

Data som insamlas inkluderar en kort beskrivning av tobaksprofil, socioekonomi, detaljer om det använda stopprogrammet, eventuella kostnader för deltagaren samt uppföljning av effekt. Endpoints är stoppfrekvens på kort och lång sikt.

Behandlingen skiljer sig inte från den ursprungliga, förutom att tobaksanvändaren tillfrågas att delta i projektet om effektmätning och ska ge sitt informerade samtycke.
Om den potentiella deltagaren samtycker till att ingå i projektet, kommer de att få behandlingsprogrammet som planerat. Utöver det kommer rådgivaren att samla in och dokumentera information om behandling och deltagare. I slutet av programmet registreras tobaksstatus. Ett uppföljningssamtal kommer att genomföras efter 6 månader av extern part.

bottom of page